Portfolio > SHOP

Polaroid 3
thread and polaroid
2.1 × 3.4 inches
2018
$275
Polaroid 5
thread and polaroid
2.1 × 3.4 inches
2018
$275
Polaroid 6
thread and polaroid
2.1 × 3.4 inches
2018
$275
Polaroid 7
thread and polaroid
2.1 × 3.4 inches
2018
$275
Polaroid 9
thread and polaroid
2.1 × 3.4 inches
2018
$275
Polaroid 10
thread and polaroid
2.1 × 3.4 inches
2018
$275
Polaroid 12
thread and polaroid
2.1 × 3.4 inches
2018
$275
Polaroid 15
thread and polaroid
2.1 × 3.4 inches
2018
$275
Polaroid 16
thread and polaroid
2.1 × 3.4 inches
2018
$275
Polaroid 19
thread and polaroid
2.1 × 3.4 inches
2018
$275
Untitled 182
clay and thread
2.5 x 2.5 x .5 inches
2017
$115
Untitled 180
clay and thread
3.5 x 3 x .5 inches
2017
$150
Untitled 181
clay and thread
3.5 x 3 x .5 inches
2017
$150
$22